Airco Mobiel Service

Onderhoud airco’s auto en thuis installaties en mobiele service

Airco Mobiel Service

Verkoop occasion van de VAG groep

Airco Mobiel Service

Restauratie projecten en levering en installatie van airco units

Algemene voorwaarden Airco Mobiel Service

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. AMS: Airco Mobiel Service, de opdrachtnemer gevestigd te Weert, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel
b. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met AMS een Overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van AMS heeft ontvangen of met wie AMS in enige rechtsbetrekking staat of voor wie AMS enige rechtshandeling verricht.
c. Afnemer die handelt in beroep / bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in uitoefening van zijn beroep/bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met AMS en/of gebruik maakt van de diensten van AMS.
c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen AMS en Afnemer ter zake van de levering en afname van producten en/of diensten, één en ander als vastgelegd in de door AMS verzonden ondertekende opdrachtbevestiging, hierna te noemen: “Opdrachtbevestiging” en zoals verder geregeld in deze voorwaarden, alsmede tussen Afnemer en AMS schriftelijk overeengekomen aanvullingen en/of wijzigingen daarop, of iedere andere tussen partijen gesloten overeenkomst.
d. Diensten: alle diensten die AMS aanbiedt.
e. Prestatie: de door AMS verrichte (door-)leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden
f. Ondergeschikten: alle medewerkers en werknemers, voor zover die AMS ter zake niet rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen.
g. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van (door)leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door AMS aan de Afnemer en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen AMS en de Afnemer, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

2. Voor zover tussen partijen reeds een rechtsbetrekking bestaat, treden deze voorwaarden in plaats van eventuele reeds bestaande algemene voorwaarden.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor AMS voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover AMS deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd.

5. Wanneer AMS de inhoud van deze voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan Afnemer is medegedeeld, tenzij Afnemer daartegen binnen veertien dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval AMS het recht heeft de bestaande Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken te beëindigen. Bij gebreke van een dergelijke opzegging zal de Overeenkomst in stand blijven onder de dan geldende voorwaarden. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, technologie kunnen te allen tijde door AMS doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.

6. Eventuele voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door AMS zijn erkend.

7. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging, afsprakenbevestiging, strippenkaart, bestellingbevestiging en/of overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.

8. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

9. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

10. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

11. Indien AMS niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat AMS het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

12. AMS is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.

3. Offerte

1. Elke offerte van AMS is vrijblijvend. Een offerte geldt gedurende één (1) maand na dagtekening, tenzij de offerte anders vermeldt.

2. Indien de Afnemer een offerte aanvaardt, dan heeft AMS het recht de offerte binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

3. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is AMS daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.

4. AMS kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Eventuele levertermijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan bestaat geen recht tot ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Afnemer tijdens de intake verstrekt zijn. Afnemer staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevantie informatie heeft verstrekt. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte of overeenkomst binden AMS niet.

7. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en opdrachten.

8. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en gedurende normale werkuren en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de Afnemer. Indien blijkt dat de door Afnemer verstrekte gegevens onjuist waren heeft AMS het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.

9. Indien een offerte vergezeld gaat met begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van AMS en moeten op eerste verzoek franco aan AMS worden teruggezonden.

10. Alle bij een offerte/aanbieding verstrekte afbeeldingen, technische specificaties en andere gegevens in prospecti/brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn te allen tijde indicatief van aard. Gegevens zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd is. Zij mogen zonder toestemming van AMS niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

4. (totstandkoming) Overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen AMS en een Afnemer komt tot stand op het moment dat de Afnemer
de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en AMS de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaardt.

1. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Afnemer aan AMS, al dan niet via elektronische weg. Ook is sprake van een overeenkomst indien AMS op verzoek van Afnemer start met de uitvoering van zijn werkzaamheden.

2. Een mondelinge overeenkomst – daaronder begrepen een eventuele aanvulling of wijziging daarvan – die mondeling wordt aangegaan, komt eerst tot stand op de dag dat AMS een schriftelijke Opdrachtbevestiging heeft verzonden. Alleen schriftelijke afspraken en toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kan Afnemer geen rechten ontlenen.

3. Een door AMS gedane Opdrachtbevestiging geldt als juist en volledig, tenzij de Afnemer binnen acht (8) dagen na datum van verzending van deze schriftelijke vastlegging zijn bezwaren schriftelijk aan AMS kenbaar heeft gemaakt.

4. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of de overeenkomst van AMS.

5. AMS is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst te weigeren.

6. Alle gegevens, veronderstellingen, berekeningen, materialen, bescheiden etc. maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

7. Indien AMS een aanbetaling verlangt komt de overeenkomst niet tot stand zolang Afnemer de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan. AMS heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van Afnemer daadwerkelijk ontvangen heeft.

8. Gelet op de aard van de werkzaamheden is AMS gerechtigd om een overeenkomst te weigeren indien deze in strijd zijn met branche regels, voorschriften, beleid, technologie etc.

5. Prijs en betaling

1. AMS is bevoegd om bestaande of nieuwe belastingen, heffingen en toeslagen door te berekenen aan Afnemer. AMS zal deze belastingen, heffingen en toeslagen zo veel mogelijk op de nota nader specificeren. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af AMS, haar magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief de kosten van assemblage, montage, verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Reis – en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijs, tenzij AMS anders in haar offerte of de overeenkomst is overeengekomen.

3. Alle facturen dienen contant en/of middels bank – giro overschrijving betaalt te worden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Facturen van Afnemers die niet handelen in die uitoefening van een bedrijf/beroep dienen contant bij levering betaalt te worden.

4. Nieuwe Afnemers en particulieren dienen de factuur contant of vooraf bij levering van dienst of goederen te betalen.

5. Facturen worden per e-mail verstuurd.

6. AMS is gerechtigd om een aanbetaling te verlangen. De aanbetaling dient binnen X werkdagen na ondertekening van de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst middels bank – of giro overboeking door de Afnemer voldaan te worden. Het resterende bedrag dient Afnemer binnen X dagen na levering te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Indien Afnemer niet tijdig betaalt, is zij van rechtswege in verzuim en heeft AMS het recht, nadat zij Afnemer minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels) rente zoals bedoelt in artikel 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.

8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van Afnemer. In ieder geval is de Afnemer de incassokosten verschuldigd.

9. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De incassokosten voor afnemers die handelen in de uitoefening van beroep / bedrijf bedragen 15% van het factuurbedrag.

10. Over de verschuldigde incassokosten is Afnemer eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd, zoals bedoelt in lid 5 van dit artikel. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep/bedrijf bedragen 1% per maand.

11. Verrekening door Afnemer met de door AMS aan de Afnemer verschuldigde bedragen is niet mogelijk.

12. Indien AMS redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Afnemer, dan kan AMS een voorschot of een nadere zekerheid verlangen, bijvoorbeeld door middel van een waarborgsom. De waarborgsom wordt door AMS terugbetaald wanneer naar het redelijk oordeel van AMS de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat Afnemer eventueel nog aan AMS verschuldigd is.

13. AMS mag prijsverhogingen in de kostprijs alsmede een jaarlijkse indexering doorberekenen. Indien er een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst dan is een Afnemer die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf/beroep gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

14. Eventuele bezwaren tegen nota’s, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen tien (10) dagen schriftelijk ter kennis van AMS worden gebracht, bij gebreke waarvan, behoudens tegenbewijs, van de juistheid van de nota moet worden uitgegaan. Eventuele bezwaren schorten de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet op.

15. In het geval van regelmatig terugkerende betalingen (in ieder geval wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat Afnemer minimaal 3 betalingen zal moeten verrichten) is Afnemer gehouden, indien AMS dit verzoekt, een machtiging tot automatische incasso te verstrekken.

16. In geval van liquidatie faillissement, beslag en/of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van AMS op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

17. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Afnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag

6. Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af onze fabriek/werkplaats (ex Works). De vestigingsplaats van AMS geldt als plaats van levering.
6.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking en opgeslagen, voor rekening en risico van de Afnemer. Na een periode van 30 dagen is AMS gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en Afnemer dien conform te belasten.

7. Leveringstermijn

7.1 Alle door AMS genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan AMS bekend waren.
7.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen AMS en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
7.3 AMS is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
8. Transport/risico
1. Het risico van het geleverde gaat over op de Afnemer vanaf het moment dat de goederen onze fabriek/werkplaats verlaten, dan wel na mededeling aan de Afnemer dat de goederen ter transportering gereed staan.

2. Eventuele specifieke wensen van de Afnemer inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de Afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3. AMS is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer AMS een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending van het verpakkingsmateriaal in onbeschadigde staat. Deze verrekening kan slechts plaatsvinden nadat de Afnemer hiertoe van AMS een creditnota heeft verkregen.

9. Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

1. Indien en zolang Afnemer in gebreke is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of in het geval van gerede twijfel bij AMS aan de nakoming door Afnemer, is AMS, onverlet enig ander recht van AMS, bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Van gerede twijfel is in ieder geval sprake indien er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer. AMS is gerechtigd alle kosten en schade die zij heeft gemaakt en moet maken in verband met de onderbreking van de levering wegen niet nakoming bezijden Afnemer, op Afnemer te verhalen. Het gebruik door AMS van zijn bevoegdheden zoals in dit artikel bedoeld kan niet leiden tot aansprakelijkheid van AMS tegen eventueel daaruit ontstane schade.

2. De in dit artikel bedoelde onderbreking van de levering wordt niet eerder ongedaan gemaakt dan nadat de reden daarvoor is weggenomen en de voor AMS voortvloeiende kosten van de onderbreking en hervatting, alsmede van eventueel door AMS in dit verband hiermede geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan hervatting van de levering kan AMS nadere voorwaarden verbinden. Dan kan AMS een voorschot of een nadere zekerheid verlangen.

3. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer van surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, heeft AMS het recht (verdere) uitvoering van alle met Afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten, danwel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AMS op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

4. Indien Afnemer een van zijn verplichtingen jegens AMS niet nakomt of AMS vreest dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen en Afnemer is niet in staat om op eerste verzoek van AMS adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, is Afnemer in verzuim en heeft AMS het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AMS op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

5. Als gevolg van de uitvoering van de leden 3 en/of 4 is AMS niet tot enige schadevergoeding gehouden.

6. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van AMS op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te treffen teneinde AMS in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

10. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. In het geval de voorbereiding van de te leveren Prestatie dusdanig gevorderd is dat wijziging redelijkerwijs niet meer mogelijk is, is Afnemer gehouden de Prestatie af te nemen.

2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van AMS.

3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AMS een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. AMS heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.

4. De Afnemer aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de overeenkomst gewijzigd kunnen worden, indien partijen tussentijds de aanpak of de omvang van de overeenkomst dan wel de daaruit voorvloeiende werkzaamheden uitgebreid of gewijzigd worden.

5. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst tussentijds te wijzigen door toedoen van de Afnemer, dan kan AMS de overeenkomst wijzigen indien de kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst dit vergt.

6. Ingeval van een eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegelaten, annulering van de overeenkomst door de Afnemer is Afnemer schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van AMS.

7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door AMS niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft AMS het recht te vorderen dat die inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.

8. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan AMS kan worden toegerekend, dan zal AMS geen meerkosten in rekening brengen.

9. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AMS zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10. Indien de wijziging of de aanvulling van de Overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties heeft, zal AMS de Afnemer hierover (tevoren) inlichten, tenzij de financiële consequenties evident zijn voor Afnemer. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal AMS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

11. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Alle overeenkomsten worden door AMS naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. AMS kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt.

2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft AMS het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. De onderhavige algemene voorwaarden zijn in een dergelijk geval mede ten behoeve van die derden bedongen.

3. AMS heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.

4. In verband met de aard van de aangeboden diensten is AMS onderworpen en gebonden aan de regels, richtlijnen, het beleid en de technologie van. Alle werkzaamheden en diensten worden uitgevoerd conform de regels en richtlijnen van de betreffende derde. Indien het in verband met de regels, richtlijnen, beleid en/of technologie van derden noodzakelijk is, is AMS bevoegd haar werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te passen, zonder dat Afnemer het recht heeft op ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding.

5. Eventuele levertermijnen in een opdrachtbevestiging of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien AMS een levertermijn overschrijdt dan dient Afnemer AMS schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij AMS een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6. Voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, stelt Afnemer op zijn locatie aan AMS of ingeschakelde derde kosteloos een werkruimte en eventuele gewenste faciliteiten ter beschikking.

Artikel 12. Informatie en medewerking Afnemer

1. Afnemer dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan AMS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of de werkzaamheden, tijdig en juist aan AMS te verstrekken. Afnemer staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan AMS verstrekt gegevens, materialen of informatie.

2. Indien Afnemer de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan AMS verstrekt, dan heeft AMS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij Afnemer.

3. Afnemer draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. AMS is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.

4. Afnemer is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de richtlijnen, beleid etc. die derden hanteren.

5. Afspraken dienen door de Afnemer minimaal 24 uur voor de afspraak telefonisch of per e-mail geannuleerd te worden. Bij niet tijdige annulering is AMS gerechtigd eventuele wachturen, gereserveerde tijd en/of voorrijkosten in rekening te brengen. Afnemer dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken. Bij niet tijdige aanwezigheid is AMS gerechtigd om eventuele wachttijd volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de Afnemer.

6. Indien AMS een afspraak annuleert wegens ziekte en/of andere overmachtsituaties dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

12. Overmacht

1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht door AMS wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van AMS onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Afnemer wordt gehinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, of waardoor de nakoming van deze verplichtingen naar het redelijk oordeel van AMS niet van haar kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van AMS.

2. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de Overeenkomst gepresteerd is, zal naar verhouding worden afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

3. AMS is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

4. Partijen zullen elkaar soedig van een toestand van overmacht op de hoogte stellen.

13. Garantie

1. AMS geeft geen garantie op leeglopen van Aircosystemen gezien de installaties eigendom zijn en blijven van de Afnemer. Afvullen van deze Aircosystemen gebeurt op regiebasis en AMS voert deze handeling uit in opdracht van de Afnemer. AMS zal de Afnemer bij constatering van gebreken aan de Airco installatie voorzien van reparatieadviezen. Indien de Afnemer de door AMS gegeven reparatieadviezen laat uitvoeren, kan er vooraf een garantietermijn worden afgesproken op deze reparatie. Deze termijn wordt altijd schriftelijk door AMS bevestigd en bedraagt maximaal 6 maanden. Deze garantie houdt in dat AMS in het geval van tekortkomingen die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal her-leveren, hetzij kosteloos de betreffende zaak zal herstellen, hetzij de Afnemer naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van AMS. De garantieperiode gaat in op het tijdstip van levering.

2. AMS levert normale handelskwaliteit, tenzij de Afnemer bij de opdracht bijzondere eisen stelt aan de te gebruiken materialen en/of aan de uitvoering van de opdracht, en deze schriftelijk door AMS zijn geaccepteerd.

3. AMS staat er niet voor in dat de geproduceerde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer en derden deze willen bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan AMS kenbaar is gemaakt. Op door AMS als proefmonsters aangeleverde leveranties wordt door AMS geen enkele garantie verstrekt.

4. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door AMS niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan AMS verleent.

5. De in dit artikel overeengekomen garantie geldt niet indien:
a. AMS tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de Afnemer voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze;
b. indien door de Afnemer en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde worden uitgevoerd, dan wel de door AMS verstrekte onderhoudsinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde van de Afnemer of diens personeel;
d. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
e. gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
f. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage. 13.6 Vervangt AMS ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van AMS.

14. Aansprakelijkheid; vrijwaring

1. Iedere aansprakelijkheid van AMS is beperkt tot hetgeen hierover in dit artikel is bepaald.

2. AMS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat AMS is uitgegaan van, door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. AMS is niet aansprakelijk voor wijzigingen in haar werkzaamheden of diensten indien zij deze dient te wijzigen wegens een wijziging van de technologie, beleid of richtlijnen van een derde partij.

4. AMS is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:

a. Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AMS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan AMS kan worden toegerekend.
b. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
c. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. AMS is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
a. Gederfde winst;
b. Gemiste besparingen;
c. Gevolgschade;
d. Reputatieschade;
e. Teleurgestelde verwachtingen;
f. Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

6. Voor zover AMS aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal de factuurwaarde. In ieder geval is de aansprakelijkheid van AMS beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.

7. Elke aansprakelijkheid van AMS vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.

8. AMS is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van AMS.

10. De eventuele werknemers van AMS, of door AMS voor de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde hulppersonen, kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.

11. De Afnemer vrijwaart AMS voor alle aanspraken van derden jegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de producten of het systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door AMS geleverde producten.

12. De Afnemer geeft AMS opdracht tot uitvoeren van onderhoud- of reparatie werkzaamheden aan de Installatie van de Afnemer of derden (klanten van de Afnemer). Deze werkzaamheden vinden plaats op regiebasis, AMS is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of gebreken aan deze Installaties. Het kan voorkomen dat door opnieuw afvullen schades ontstaan aan de installatie. Deze schades en eventuele gevolgschade zijn voor rekening en risico van de Afnemer.

13. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn installatie. AMS zal met de grootst mogelijke zorg zijn werkzaamheden uitvoeren, maar de Afnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de installatie. Als de Afnemer de installatie of voertuig aanbiedt voor onderhoud op locatie, aan huis, in de servicewerkplaats van AMS of elders dan biedt de afnemer zijn voertuig of airco-installatie aan voor eigen risico en kan AMS niet aansprakelijk worden gesteld voor schades aan deze airco-installatie of voertuig.

15. Klachten

1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst/werkzaamheden of de factuur dient Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking resp. factuurdatum, doch binnen de garantietermijn schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd kenbaar te maken bij AMS.

2. De afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling door AMS dat de zaken ter beschikking van de Afnemer staan. Klachten naar aanleiding van eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen die bij deze controle worden ontdekt dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan AMS te worden gemeld.

3. Indien de in lid 1 en/of 2 genoemde termijn verstreken is, dan worden de werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake van Afnemer.

4. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst of Algemene Voorwaarden van Afnemer niet op, tenzij AMS schriftelijk aan Afnemer kenbaar heeft gemaakt dat zijn klacht gegrond is.

5. AMS is gerechtigd om een derde onafhankelijke partij in te schakelen. Indien blijkt dat de klacht van de Afnemer onterecht is en AMS daarvoor kosten heeft gemaakt, is AMS gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij de Afnemer. De Afnemer stelt AMS te allen tijde in de gelegenheid om klachten te onderzoeken.

6. Indien de klacht van Afnemer terecht is, heeft AMS de mogelijkheid tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst.

7. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen, marges of toleranties zijn nimmer aanleiding tot enige reclame.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Het is AMS toegestaan, en Afnemer verleent hiervoor toestemming om, de in de Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMS.

17. Eigendomsvoorbehoud

1. AMS behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Afnemer geleverde zaken, totdat alle vorderingen, rente en kosten daaronder begrepen, van AMS betreffende tegenprestaties van door AMS aan de Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen, daaronder begrepen rente en kosten, wegens het tekortschieten in de nakoming door de Afnemer zijn voldaan. De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te behandelen en te bewaren.

2. Bij niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting door Afnemer jegens AMS uit hoofde van een overeenkomst, als in lid 1 genoemd, tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden is AMS gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling terug te nemen.

Artikel 18. Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij AMS, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. AMS behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, adviezen, rapporten etc. voor.

3. Het is Afnemer niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, adviezen, rapporten etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten, diensten, producten, offertes en facturen tussen AMS en de Afnemer is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien de Afnemer gevestigd of woonachtig is in het buitenland.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen tussen AMS en Afnemer zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.

4. Geschillen tussen AMS en een Afnemer, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter. Geschillen tussen AMS en een Afnemer die handelt in de uitoefening van bedrijf/beroep worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van AMS, derhalve de bevoegde rechter te Roermond.

5. AMS behoudt daarnaast onverkort het recht om geschillen aanhangig te maken bij een volgens de wet of het recht bevoegde rechter.

Image

Airco Mobiel

Kraanmeester 6
6004 RR Weert

Mobiel: 06 - 81 81 54 95

www.aircomobielservice.nl  | Mail ons: